Infor GasElek helpt u op te komen voor uw energierechten

Onze dienst informeert Brusselaars over hun energierechten. Wij waken over de naleving van deze rechten door de elektriciteits- en gasleveranciers.

De rechten van de energieconsumenten worden zowel door de federale staat als door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegarandeerd.

Federaal

Net zoals alle consumenten is de klant van een gas- en elektriciteitsleverancier beschermd door het Wetboek van Economisch recht en meer bepaald door Boek VI over de bescherming van de consumenten. In de energiesector hebben de leveranciers zich overigens geëngageerd om een akkoord genaamd “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” na te leven, samen met een Gedragscode voor de verkoop buiten de onderneming en de verkoop op afstand. Er zijn twee basiswetten, een voor elektriciteit en een voor gas, alsook heel wat besluiten ter organisatie van de markt, de bescherming van de energieconsumenten en de toegang tot het federaal sociaal tarief.

Gewestelijk

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn het de ordonnanties met betrekking tot gas en elektriciteit en hun uitvoeringsbesluiten die een hele reeks openbaredienstverplichtingen opleggen aan de leveranciers en aan Sibelga. De problematiek van de meters, de meetgegevens en het verbruik buiten het contract wordt geregeld door de technische reglementen gas en elektriciteit.

De leveranciers van gas en elektriciteit moeten onder meer via een vrederechter passeren om de ontbinding van een contract of de sluiting van meters te verkrijgen, na verschillende stappen te hebben doorlopen. Zo heeft de energieconsument die zijn facturen niet kan betalen de mogelijkheid om de status van beschermde klant te genieten dankzij de interventie van een OCMW, Sibelga of de regulator Brugel.

Om hen in staat te stellen volop van deze bepalingen te kunnen genieten, informeert onze dienst Brusselse gezinnen over hun rechten met betrekking tot de toegang tot energie en begeleidt ze bij hun procedures om hun rechten te laten naleven:

 • opstellen van relevante dossiers,
 • contact met de gas- en elektriciteitsleveranciers en opstellen van brieven en klachten,
 • indienen van klachten bij de controle- en reguleringsinstanties,
 • eventuele doorverwijzing naar advocatenkantoren die juridische hulp van de tweede lijn aanbieden wanneer het geschil bij een gerechtelijke instantie terechtkomt.

Probleem met uw factuur? Betalingsproblemen? Enz.

Neem contact op met ons, wij zullen u informeren over uw rechten op energie en de middelen om ze te doen naleven.

Wat zijn uw rechten inzake energie?

De leveranciers van gas en elektriciteit en Sibelga hebben diverse verplichtingen als gevolg van de ordonnanties die in 2013 en 2014 gewijzigd werden. Deze wetgeving garandeert aan iedereen transparante en redelijke toegangsrechten tot de markt.

Concreet zijn de leveranciers onder meer verplicht:

 • een offerte te doen aan elke Brusselse klant die erom vraagt;
 • duidelijke en transparante tarieven toe te passen en zo een vergelijking tussen de leveranciers mogelijk te maken, maar ook tussen de offerte en de werkelijk betaalde prijs;
 • contracten voor te stellen met een minimale duur van drie jaar, die op elk moment opzegbaar zijn met een opzegtermijn van één maand;
 • de herinneringskosten te beperken tot 55 euro;
 • het sociale tarief toe te passen voor beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie;
 • langs een vrederechter te gaan voor de opzegging van een contract en de sluiting van meters;
 • het afsluiten van klanten tijdens de winter te vermijden.

Er zijn ook verplichtingen voor de leveranciers, op basis van het akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”.

Dit akkoord werd gesloten tussen de Federale Overheidsdienst bevoegd voor consumentenbescherming en de leveranciers. Het beoogt een versterkte bescherming van consumenten in hun relaties met hun elektriciteits- of gasleverancier, met betrekking tot de transparantie van de prijzen, de marketing- en verkooptechnieken, de verandering van leverancier, de contractuele voorwaarden, communicatie van de leverancier aan de klanten, de domiciliëring en de behandeling van klachten. Dit akkoord is in werking getreden op 1 juli 2006. Het werd gewijzigd op 16 oktober 2013.

Dit akkoord omvat een gedragscode voor de “verkoop buiten de onderneming” en de “verkoop op afstand”. Deze gedragscode is van toepassing in gevallen wanneer bijvoorbeeld een leverancier of een verkoper die hij heeft aangeduid in contact treedt met een energieconsument bij een bezoek aan zijn woning of via een ander communicatiemiddel (telefoon of internet) om hem producten te verkopen. Hij specificeert onder meer de verplichtingen voor de leverancier of zijn verkoper inzake informatie aan de klant en in geval van het sluiten van een leveringscontract. De code geeft de klant het recht af te zien van het contract binnen de 14 kalenderdagen volgend op de ontvangst van de bevestiging door de leverancier bij verkoop buiten de onderneming van deze laatste. Bij verkoop op afstand begint de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de verzending van de bevestiging van het contract, behalve in geval van verkoop per telefoon, dan bedraagt de bedenktijd 14 werkdagen na de schriftelijke bevestiging van de leverancier.